มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 20/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5935615011
นางสาวเนียรนาถ สีเหลือง

5935615024
นางสาวสมพร ปานทอง

5935615029
นางสาวอนันตญา เสนานุช

5935615063
นางสาวเสาวรส หวาดเพ็ชร