มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 20/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5935615037
นางสาวกาญจนา เสมมา

5935615041
นางสาวฐิติมา แหยมบุญ

5935615043
นางสาวธัญชนก ธนะ

5935615054
นางสาววชิราพร หันจันทร์

5935615068
นายวุฒิชัย จูหว้า