มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5967101002
นางสาวชัชสุดา อาจศักดี

5967101005
นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ

5967101007
นางสาววาสนา แก่งศิริ

5967101009
นางสาวอัจฉรา อินทนานนท์

5967101010
นางสาวอุไรทิพย์ ชาวนา

5967101011
นายทองสุข เทียมราช

5967101014
นายสุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์

5967101015
นายอนุชา ปาคา

5967101017
นางสาวกุสุมา ปานธีระ

5967101018
นางสาวนิภาพร มั่นคง