มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (Technology and Research for Educational Development) แผน ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5967122001
นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ

5967122002
นางสาวกัญญ์ณณัฐ เฮ้าปาน

5967122004
นางสาวนันทพร ดอนจันทร์เขียว

5967122005
นางสาวเบญจพร ทองนวม

5967122007
นางสาววรรณทิพย์ เนียมประเสริฐ

5967122008
นางวัลลี ศักดิ์สุวรรณ

5967122010
นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ