มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instruction and Industrial Technology Administration) รุ่น 12/2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5967203002
นางสาววรรณภักสร ป้องภาษิตพิศุทธิ์