มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012230001
นางสาวจุฑามาศ ทองด้วง

6012230002
นางสาวณัฐมล ด้วงวงษ์

6012230003
นางสาวดวงสุรีย์ เปรมเขียว

6012230004
นางสาวปรียาภรณ์ ภักดีสอน

6012230005
นางสาวมาลิสา เข็มจันทร์

6012230006
นางสาววชิราภรณ์ แสงศรี

6012230007
นางสาวศิริลักษณ์ สุภาษิ

6012230008
นางสาวสุพัตรา มณเทียร

6012230010
นายธนวัฒน์ อุ่นใจ

6012230011
นายนัทธพงศ์ โฉมห่วง

6012230012
นายภควรรต มั่นหลำ

6012230013
นายภูวนัย มาชู