มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012211001
นางสาวนิตยา ใจกว้าง

6012211002
นางสาวปรางทิพย์ สารีพรม

6012211003
นางสาวปาริชาติ โสภาเถร

6012211004
นางสาวพรธิดา แก้วทาสี

6012211005
นางสาวพัชรินทร์ กุนกิ่ง

6012211006
นางสาวเรณุกา เชื้อบุญมี

6012211007
นางสาวศิริรัตน์ แพทย์ไชโย

6012211008
นางสาวศุภวดี อาจหาญ

6012211009
นางสาวสุพัตรา ดาหอม

6012211010
นายธนายุทธ กล่ำเงิน

6012211011
นายวชิรวิทย์ แก้วทองดี

6012211013
นางสาวภารดี โสภาพร

6012211015
นางสาวศิริพร เมฆสันต์

6012211016
นางสาวสุนันทา ทักท้วง