มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012213001
นางสาวกิตติวรา หัสแดง

6012213002
นางสาวเกศินี กลิ่นหอม

6012213004
นางสาวจันทิมา ศรีสุข

6012213005
นางสาวชลดา สุดแก้ว

6012213006
นางสาวนลินนิภา จากทิพย์

6012213007
นางสาวนวพรรษ เหลาทอน

6012213009
นางสาวพัชรี ยอดยิ่ง

6012213013
นางสาววิจิตตรา ศรีแก้ว

6012213014
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยพาลี

6012213015
นางสาวศิริลักษณ์ ปานทุ่ง

6012213016
นางสาวสิริพร ชุนกองฮอ

6012213017
นางสาวสุกัญญา จันทร์สุคนธ์

6012213018
นางสาวสุทธิกานต์ เนตรเเสงสี

6012213021
นางสาวอรยา โมเรือง

6012213022
นายชิษณุชา มณีจักร