มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012213025
นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี

6012213029
นางสาวน้ำฝน หลิมผึ้ง

6012213032
นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทะคุณ

6012213033
นางสาวฤดี สิงห์รอ

6012213034
นางสาววรรณวิภา พรมแพร

6012213035
นางสาววรรณิษา โวหาร

6012213039
นางสาวอนงค์นาฏ จิตจำนงค์

6012213040
นางสาวอนันตญา ฆารถวิล

6012213042
นางสาวอมรรัตน์ จีนบางช้าง

6012213045
นายณัฐพงค์ เกตุเม้า

6012213046
นายวรธน เพ็ญสุข