มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012212001
นางสาวเกวลี เมาลานนท์

6012212002
นางสาวเกศวลี จูมพิลา

6012212003
นางสาวจริยา พุทธรัตน์

6012212004
นางสาวณิชาภัทร ธูปคำ

6012212006
นางสาวเบญจรัตน์ นันทะชัย

6012212008
นางสาวพัชรี กิจสาคร

6012212009
นางสาวภัทราภรณ์ โพธิ์ทอง

6012212010
นางสาวภาวิณี อินทรพิมาย

6012212011
นางสาวมณฑกานต์ จิตต์จำนงค์

6012212012
นางสาวฤทัย บุญโส

6012212013
นางสาววชิราภรณ์ สาลีศูนย์

6012212014
นางสาววรรณนิภา พรมแพร

6012212016
นางสาววันนิสา เเบ่งเพชร

6012212017
นางสาวศิริวรรณ เนียมสุวรรณ์

6012212019
นางสาวสุนิตา สร้อยจำปา

6012212020
นางสาวสุภาภรณ์ มูสิกะ

6012212021
นางสาวอาภัสรา นวลป้อง

6012212022
นายกิตติพงษ์ เด็จใจทัด