มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012212004
นางสาวณิชาภัทร ธูปคำ

6012212010
นางสาวภาวิณี อินทรพิมาย

6012212016
นางสาววันนิสา เเบ่งเพชร