มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012212002
นางสาวเกศวลี จูมพิลา

6012212003
นางสาวจริยา พุทธรัตน์

6012212004
นางสาวณิชาภัทร ธูปคำ

6012212006
นางสาวเบญจรัตน์ นันทะชัย

6012212010
นางสาวภาวิณี อินทรพิมาย

6012212014
นางสาววรรณนิภา พรมแพร

6012212016
นางสาววันนิสา เเบ่งเพชร

6012212019
นางสาวสุนิตา สร้อยจำปา