มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012231001
นางสาวกัลยาพร ม่วงเย็น

6012231002
นางสาวเกวลิน ขำนิพัฒน์

6012231003
นางสาวจารุวรรณ ธาตุ

6012231004
นางสาวชลิตา แก้วกำเนิด

6012231005
นางสาวฐิติมา พันธ์เพ็ง

6012231006
นางสาวไพลิน เงินโม้

6012231008
นางสาววีรพร กาศธัญกรณ์

6012231010
นายทัตพงศ์ เมฆเจริญ

6012231011
นายธนาวัฒน์ แก้วแฟง

6012231012
นายธเนศ น่วมยิ้ม

6012231013
นายนครินทร์ เสือเหลือง

6012231014
นายนภพล กุลนาพิมพ์

6012231015
นายพชรพล รอดเขียว

6012231018
นายวุฒิพงษ์ แสนณรงค์

6012231019
นายศุภวัทน์ สีปาน

6012231020
นายสมพงษ์ สอนกลิ่น

6012231021
นายสาธิต อินเงิน

6012231024
นายกันต์พิมุข ทองเกิด