มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012224001
นางสาวกุลวดี วิชาชาติ

6012224004
นางสาวนันทวัน อินทรปาน

6012224005
นางสาวมนัสวี ศรีภิรมย์

6012224007
นางสาวสุทธิดา อุ่นหลง

6012224010
นายชาคริต จันทะวาศ

6012224012
นายธนพัฒน์ แพงสี

6012224014
นายธนาธิป อยู่คง

6012224015
นายนิจเทศน์ เถื่อนเป้า

6012224017
นายพัทธดนย์ พันสด

6012224018
นายวรรธนะ จันสุตะ

6012224019
นายวรรธนัย มงคลลักษณ์

6012224020
นายวัสสการ อุลนรุต

6012224026
นายอภิสิทธิ์ หินอ่อน

6012224029
นายอัศรา คล้ายนิยม

6012224042
นายทรงวิทย์ ชาวพิจิตร