มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012224031
นางสาวจันทร์จุฬา ศรีสวัสดิ์

6012224041
นายตริตาภรณ์ สังกัดทอง

6012224044
นายธวัชชัย ฤทธิ์ทรง

6012224049
นายภัทรพล สารีผล

6012224054
นายสาธิต คำเทศ

6012224055
นายอนุชิต ศรีอุดม

6012224058
นายอรรถพล สุขทัศน์

6012224062
นายณพงศ์ ศรีงามดี