มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012224031
นางสาวจันทร์จุฬา ศรีสวัสดิ์

6012224033
นางสาวณัฐศรัณย์ พันธุรัตน์

6012224034
นางสาวพรปวีณ์ สุขสันติ

6012224036
นางสาววันนิสา กลิ่นลูกอิน

6012224037
นางสาวอมินฑา พัดกล่อม

6012224039
นายชลชัย วัฒนผลินธร

6012224041
นายตริตาภรณ์ สังกัดทอง

6012224043
นายเทพพิทักษ์ อิ้ดแสง

6012224044
นายธวัชชัย ฤทธิ์ทรง

6012224046
นายนิรัติชัย บัวเหม็น

6012224047
นายปฐมพงษ์ เกิดทรัพย์

6012224048
นายพิพัฒน์ คำหารพล

6012224049
นายภัทรพล สารีผล

6012224050
นายภูเบศ เกตุฮ่อ

6012224052
นายวิริทธิ์พล เหล็กสิงห์

6012224053
นายวิศรุต ใยแก้ว

6012224054
นายสาธิต คำเทศ

6012224055
นายอนุชิต ศรีอุดม

6012224056
นายอนุวัฒน์ มณฑา

6012224058
นายอรรถพล สุขทัศน์

6012224059
นายอัษฎาวุธ รัตนมณี

6012224060
นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน

6012224061
นายพรรณกร ซื่อผาสุข

6012224062
นายณพงศ์ ศรีงามดี