มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012220002
นางสาวธีราพร จันทร์ศรี

6012220006
นางสาวศศิณา อ๊อดเอก

6012220007
นางสาวหนึ่งฤทัย นิยมชัย

6012220008
นางสาวอัปสรสวรรค์ ใจบุญ