มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012257002
นางสาวกนกอร คล้ายทรัพย์

6012257003
นางสาวกมลชนก วงศ์ถิ่น

6012257009
นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตี

6012257015
นางสาววรรณิษา สุขเกษม

6012257023
นายปิยวัฒน์ ศรีละออ