มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012257001
นางสาวกนกวรรณ อินตะมะ

6012257002
นางสาวกนกอร คล้ายทรัพย์

6012257003
นางสาวกมลชนก วงศ์ถิ่น

6012257005
นางสาวกุลธิดา คงเพชรศักดิ์

6012257007
นางสาวฐิติวรดา บำเพ็ญรัตน์

6012257009
นางสาวธิดารัตน์ พรมขันตี

6012257014
นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล

6012257015
นางสาววรรณิษา สุขเกษม

6012257019
นางสาวสรัสวดี ฉิมชั้น

6012257023
นายปิยวัฒน์ ศรีละออ