มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติประยุกต์ ( Applied Statistics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012256001
นางสาวศิริวรรณ นามมานะสุข

6012256002
นางสาวอรพรรณ สอนลบ