มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012201002
นางสาวนภัสกร สงคุ้ม

6012201004
นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชู

6012201007
นางสาววรรณา เดชแพร

6012201017
นายภควัต โตเอี่ยม