มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012201001
นางสาวณัฐชยา สิงห์โต

6012201002
นางสาวนภัสกร สงคุ้ม

6012201003
นางสาวน้ำทิพย์ สุดวังยาง

6012201004
นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชู

6012201005
นางสาวพรนัชชา ใจปันทา

6012201006
นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียว

6012201007
นางสาววรรณา เดชแพร

6012201008
นางสาวศศิวิมล สายทอง

6012201011
นายจารุกิตติ์ กลิ่นหอม

6012201013
นายณัฐพล พงษ์ประมูล

6012201015
นายปริชญ์ เพ็งคุ้ม

6012201017
นายภควัต โตเอี่ยม

6012201018
นายภิเษก มากงาม