มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรอินทรีย์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012206001
นางสาวณัฐมล เนียมจันทร์

6012206002
นางสาวมนต์นภา แซ่สง

6012206003
นางสาวรุจิรดา แซ่หลอ

6012206004
นายวิภู วิทยาภรณ์