มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012229005
นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดี

6012229007
นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคน

6012229010
นายพัชรพล ตงเท่ง

6012229011
นายสุเทพ คำสุข