มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012229001
นางสาวกุลจิรา จำนงค์ภักดิ์

6012229004
นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมคำจันทร์

6012229005
นางสาวรัชนีภรณ์ ใจดี

6012229007
นางสาวศิริรัตน์ วงษาเคน

6012229009
นายฐิติพงศ์ พะลัง

6012229010
นายพัชรพล ตงเท่ง

6012229011
นายสุเทพ คำสุข