มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012234001
นางสาวกาญจนา ฉิมช้าง

6012234002
นางสาวจันจิรา กล่ำสี

6012234003
นางสาวณัฐกานต์ กรุมรัมย์

6012234004
นางสาวณัฐชนน ชูแผ้ว

6012234005
นางสาวนราภรณ์ ด่อนดี

6012234006
นางสาวนฤมล มาน้อย

6012234007
นางสาวนารี แซ่ลี

6012234008
นางสาวบุษบา คำสีลอง

6012234009
นางสาวพรพุธษา ศรีเวียง

6012234011
นางสาววิไลพร บุญสอง

6012234012
นางสาวศศิภรณ์ ทิมมณี

6012234013
นางสาวสาวิตรี มณีเขียว

6012234014
นางสาวสิริกานดา เพ็งสว่าง

6012234015
นางสาวสุทธินี คำปาน

6012234017
นางสาวสุภาพร นาดี

6012234018
นางสาวเสาวภา เป้ก้า

6012234020
นางสาวอุษณีย์ ปัญญามณี

6012234022
นายธนธรณ์ รอพันธ์

6012234024
นายสิทธิพล อิ่มม่วง

6012234025
นายอชิระ ภารวิจิตร