มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012227002
นางสาวจิราพร รังแก้ว

6012227004
นางสาวนัดดา พูลผล

6012227005
นางสาวพิมพ์พิศา ชินรัมย์

6012227006
นางสาวมุกดาพร จันพิศ

6012227008
นางสาววิภาดา คงเนียม

6012227009
นางสาวศิริพร บรรเทิง

6012227010
นางสาวศิริพร พูลเพิ่ม

6012227011
นางสาวศุภรางศ์ รักษาคม

6012227013
นางสาวอริสา พ้นพาล

6012227014
นางสาวอลิสา บุญเลิศ

6012227015
นางสาวอุบลวรรณ ขนานมี

6012227016
นายธนกร วิไลพล