มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012215001
นางสาววิริยา จันทะแพง

6012215002
นายชาญกิจ ศิริ

6012215003
นายฐิติพันธ์ ศรีสูงเนิน

6012215004
นายณัฐพล กรรเจียก

6012215005
นายทศพร ขิงหอม

6012215006
นายพงศธร พรานเสือ

6012215007
นายโสภนัฐ คำยันต์