มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012215001
นางสาววิริยา จันทะแพง

6012215002
นายชาญกิจ ศิริ

6012215005
นายทศพร ขิงหอม

6012215006
นายพงศธร พรานเสือ

6012215007
นายโสภนัฐ คำยันต์