มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012419003
นางสาวกุลสตรี นิลเสถียร

6012419007
นางสาวเฉลิมชนม์ นพคุณ

6012419027
นางสาวพิชญ์สินี อ้ายวงค์

6012419032
นางสาวยอแสง พินชะนะ

6012419055
นายนภัส ชื่นผล