มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012420003
นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา

6012420005
นางสาวคณิศร วังคีรี

6012420010
นางสาวจิรภิญญา เงินคง

6012420025
นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชย

6012420028
นางสาวพัชราภา รักษี

6012420029
นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์

6012420035
นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น

6012420038
นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด

6012420044
นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์

6012420049
นายจิระพงศ์ พัดแดง

6012420050
นายชินโชติ แจ่มกระจ่าง

6012420052
นายธนาดล เร่งเจริญ

6012420054
นายปฏิภาณ อ่ำเจริญ

6012420057
นายปองสิชฌ์ ประจิตร

6012420058
นายวัชรพงศ์ บุญธรรม

6012420059
นายวัชริศ สุขฤทธิ์

6012420060
นายวีรวุฒิ เข็มลา