มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012420003
นางสาวขวัญฤทัย มีชาวนา

6012420004
นางสาวเขมมิการ์ สมอาจ

6012420005
นางสาวคณิศร วังคีรี

6012420006
นางสาวคัทลียา เวลาสิงห์

6012420007
นางสาวจันศิกา นาคอ่อง

6012420008
นางสาวจินต์จุฑา พุ่มแพร

6012420010
นางสาวจิรภิญญา เงินคง

6012420015
นางสาวธนพร สุขอำพร

6012420017
นางสาวธัญลักษ์ อ่อนใจ

6012420018
นางสาวธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล

6012420020
นางสาวนวพร เอี่ยมคง

6012420022
นางสาวนุสบา ราชทรัพย์

6012420025
นางสาวปทุมาภรณ์ ภู่เชย

6012420027
นางสาวประภาพรรณ ด้วงรอด

6012420028
นางสาวพัชราภา รักษี

6012420029
นางสาวพิมพ์พิชชา อาบสุวรรณ์

6012420030
นางสาวพิมพ์วิภา ผลโพธิ์

6012420033
นางสาวรุ่งฤดี ถากาศ

6012420034
นางสาวลลิตา สุขมาก

6012420035
นางสาวพรรณิภาญ์ ดีมั่น

6012420038
นางสาววิลาวัลย์ สดสอาด

6012420039
นางสาววิไลวรรณ กองจวง

6012420040
นางสาวศศินา ศรีจูม

6012420041
นางสาวศิวพร นาคมี

6012420044
นางสาวสุรีย์วรรณ เอี่ยมพันธ์

6012420047
นางสาวอริสรา รังษี

6012420048
นายกุญช์คเณศ ลิ้มน้ำคำ

6012420049
นายจิระพงศ์ พัดแดง

6012420050
นายชินโชติ แจ่มกระจ่าง

6012420051
นายธนกฤต สุต๋า

6012420052
นายธนาดล เร่งเจริญ

6012420054
นายปฏิภาณ อ่ำเจริญ

6012420056
นายประสบโชค ทองพานเหล็ก

6012420057
นายปองสิชฌ์ ประจิตร

6012420058
นายวัชรพงศ์ บุญธรรม

6012420059
นายวัชริศ สุขฤทธิ์

6012420060
นายวีรวุฒิ เข็มลา

6012420063
นางสาวโศภิดา ปัญญาสา