มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012417014
นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์

6012417025
นายพสธร โพธิ์คำ

6012417027
นายสุวพงษ์ สายจันทรา

6012417034
นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูล

6012417037
นางสาวปลายฟ้า พิมป่าติ้ว

6012417053
นายสยามรัฐ ปานบุญ

6012417054
นายอลงกรณ์ ฉุยกำเหนิด