มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012417003
นางสาวเขมิสรา แดนโพธิ์

6012417004
นางสาวชัญญา แซ่หลอ

6012417020
นางสาวอริสรา จงทอง

6012417031
นางสาวกัลยาณี สำรี

6012417048
นายธนัญชัย บุญสิงห์