มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012208002
นางสาวกาญจนา ศรีผา

6012208007
นางสาวชลลดา กะเสตวิทย์

6012208015
นางสาวพนิดา เสือครุฑ

6012208027
นางสาวสุดารัตน์ หมู่ดวง

6012208032
นายณัชฐปกรณ์ สินแสงแก้ว

6012208035
นายพงษ์นภัส สรรคชา

6012208038
นายวรรณชัย ศาลาทุ่ง