มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012208042
นางสาวกนกวรรณ คำทอง

6012208043
นางสาวกานดา ดาปาน

6012208044
นางสาวกุสุมา อ้นโหมด

6012208045
นางสาวจิรนันท์ กล้าหาญ

6012208046
นางสาวชลธิชา สิทธิโชติ

6012208047
นางสาวณัฏฐ์นรี กลิ่นเกษม

6012208048
นางสาวณัฐฌา เหล็กขำ

6012208049
นางสาวทราภรณ์ บางยิ้ม

6012208050
นางสาวธิติยา บุบผาทานัง

6012208051
นางสาวพรสุดา จะตุรัง

6012208052
นางสาวพัชรินทร์ ศรีสกุล

6012208053
นางสาวพิมพ์วิไล ไชยพร

6012208054
นางสาวมณีจิต หนูตา

6012208055
นางสาวมลฑิตา สินคงป้อง

6012208056
นางสาวมาริณี ประชุม

6012208057
นางสาวยุพารัตน์ ส่องแสง

6012208058
นางสาวโยธากา วงษา

6012208059
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานทุ่ง

6012208060
นางสาววรารัตน์ สีพลี

6012208061
นางสาววัลธิชา นิลรัตน์

6012208062
นางสาววาสนา ธูปพนม

6012208064
นางสาวสรัญญา จำรัสพาณิชย์

6012208066
นางสาวสุชานาถ ห่านพงษ์ศักดิ์

6012208067
นางสาวสุนิษา รุ่งน้อย

6012208068
นางสาวสุนิษา เรียงภักดี

6012208069
นางสาวสุภาวดี แห้วเหมือน

6012208071
นางสาวอรพรรณ พรพิพัฒน์

6012208072
นางสาวอรอนงค์ กำเงิน

6012208073
นางสาวอรอุมา ทับทัน

6012208075
นายณัฐภูมิ เขียวยิ่ง

6012208077
นายรัตนพล สมบูรณ์

6012208078
นายศกล คุ้มญาติ

6012208079
นายสมาธิ อินหันต์

6012208080
นายสหรัฐ จันโต

6012208081
นายอนุทิศ บุญล้อม