มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012208051
นางสาวพรสุดา จะตุรัง

6012208052
นางสาวพัชรินทร์ ศรีสกุล

6012208067
นางสาวสุนิษา รุ่งน้อย

6012208068
นางสาวสุนิษา เรียงภักดี