มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012407011
นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรี

6012407017
นางสาวสิรินันท์ สุวรรณวงษ์

6012407020
นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่น

6012407030
นายปราชญ์ชนินทร์ อินทร์ขุนทศ

6012407034
นายพงศกร เบญจมรังสรรค์

6012407036
นายภาณุพงศ์ ชาวใต้