มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012407011
นางสาวพิมลรัตน์ สุวรรณศรี

6012407017
นางสาวสิรินันท์ สุวรรณวงษ์

6012407020
นางสาวแสงเดือน เอี่ยมหุ่น

6012407024
นายกฤษดาพันธ์ ศิริโก่งธนู

6012407030
นายปราชญ์ชนินทร์ อินทร์ขุนทศ

6012407034
นายพงศกร เบญจมรังสรรค์

6012407036
นายภาณุพงศ์ ชาวใต้