มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012407041
นางสาวจิราภา อุ่นเกตุ

6012407042
นางสาวชนาธินาถ บัวผัน

6012407043
นางสาวชนาภัทร ขำจุ้ย

6012407044
นางสาวโชติกา เลื่อมโฉม

6012407046
นางสาวดาราวรรณ บัวคำ

6012407048
นางสาวธนัชชา พุ่มพวง

6012407049
นางสาวธัญญาภรณ์ เดชาวุฒิ

6012407050
นางสาวนภัสวรรณ นวนเกิด

6012407051
นางสาวปิยธิดา พุทธประเสริฐ

6012407052
นางสาวปิยพร กะริยะ

6012407053
นางสาวมลฑิรา ฝั้นเครือ

6012407054
นางสาวรุจิรดา สายบัว

6012407055
นางสาววรรณภรณ์ จันทร์ศรี

6012407056
นางสาววรรณา สระทองแซว

6012407058
นางสาวศิริพร เงินทอง

6012407059
นางสาวสุชาดา ขุมเพชร

6012407060
นางสาวสุชาวดี เกตุขาว

6012407061
นางสาวสุนิสา พรมเดช

6012407064
นายไกรสร หัสมินทร์

6012407065
นายคมกฤช สังข์เมือง

6012407066
นายจิรายุส สายทอง

6012407067
นายณัฐศรัณย์ ดีจริง

6012407069
นายธนากร คดคง

6012407070
นายธีรศักดิ์ ศรีโสภณ

6012407071
นายนันท์ธร ทองคำ

6012407072
นายปฏิพล แก่นมาก

6012407074
นายพัฒนพงศ์ ทั่วดาว

6012407075
นายไพรัช รัตนแย้ม

6012407076
นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะ

6012407078
นายฤทธิเกียรติ พิมพ์เงิน

6012407079
นายอนุศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ

6012407080
นายชลากร พึ่งทรัพย์