มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012407046
นางสาวดาราวรรณ บัวคำ

6012407059
นางสาวสุชาดา ขุมเพชร

6012407065
นายคมกฤช สังข์เมือง

6012407067
นายณัฐศรัณย์ ดีจริง

6012407075
นายไพรัช รัตนแย้ม

6012407076
นายภควัฒน์ สุวรรณชัยชนะ

6012407078
นายฤทธิเกียรติ พิมพ์เงิน