มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012407087
นางสาวเบญจวรรณ เคลือบแก้ว

6012407090
นางสาวพรรณิชา ประเสริฐพัสกร

6012407095
นางสาวสุวรีภรณ์ แจ่มใส

6012407105
นายณัฐพล สีเขียว

6012407108
นายธนกร รื่นฤทธิ์

6012407110
นายธีระชัย ขวัญวงษ์

6012407120
นางสาวอรจิรา สีสอนการ