มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012418001
นางสาวกวินนา มั่งมูลมี

6012418002
นางสาวเกศินี พึงยา

6012418003
นางสาวจรรยารัตน์ รุ่งสว่าง

6012418004
นางสาวจุฑาลักษณ์ จันทวงษ์

6012418005
นางสาวชลิตา สอนจันทร์

6012418006
นางสาวชัญชนา สุวรรณดี

6012418007
นางสาวณัฐพร นาคแก้ว

6012418008
นางสาวทิพทิวาห์ แสงงาม

6012418010
นางสาวธมลวรรณ สุดแก้ว

6012418011
นางสาวธัญญาลักษณ์ นาคเมฆ

6012418012
นางสาวนันทรัตน์ ยอดกระโหม

6012418013
นางสาวนันทวรรณ รัดบ้านด่าน

6012418014
นางสาวนันทวัน อินหมี

6012418017
นางสาวนีรชา บรรเทาใจ

6012418018
นางสาวบุญญาดา จิระสวัสดิ์วงษ์

6012418019
นางสาวเบญจวรรณ ศรีทานันท์

6012418021
นางสาวปารพี เนียมเที่ยง

6012418022
นางสาวปิยะพร ฤกษ์อุดม

6012418023
นางสาวพรไพลิน พุฒฝอย

6012418024
นางสาวพอฤทัย ปัญญาจักร์

6012418025
นางสาวภันทิลา กนกาวลี

6012418026
นางสาวมณทาทิพย์ บุญแก้ว

6012418027
นางสาวรมณียา อุ่นเต่า

6012418028
นางสาววิลาสินี สนธิสัมพันธ์

6012418029
นางสาวแววพลอย สุขนวล

6012418030
นางสาวศกลวรรณ กาบสด

6012418031
นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรมณี

6012418032
นางสาวสาวิตรี แก้วเกตุ

6012418033
นางสาวสุดารัตน์ ลอยมณี

6012418034
นางสาวสุทธิดา คำภิรมย์

6012418035
นางสาวสุนิสา นาจารย์

6012418036
นางสาวสุนิสา ลาสม

6012418037
นางสาวสุพัตรา พ่วงจุ้ย

6012418039
นางสาวสุมาลี อินทุภูติ

6012418041
นางสาวสุวารี รุ่งเรือง

6012418044
นางสาวอมรรัตน์ สมานสุข

6012418045
นางสาวอรพินท์ แบบกัน

6012418046
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจแก้ว

6012418048
นายกุลนันท์ บัวโต

6012418049
นายจิราวุฒิ เดือนเเจ่ม

6012418050
นายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง

6012418051
นายธีรวัฒน์ เลิศลักษมี

6012418052
นายนพดล โพธิ์สวัสดิ์

6012418054
นายวรวุฒิ ใจซื่อ

6012418055
นายวรากร เพิ่มอุสาห์

6012418056
นายศักดิ์พล พรมเนตร

6012418057
นายอนุวัตร ประทุม

6012418058
นายรชต ศิริวัตร

6012418059
นางสาวธัญรดา จันทรมณี