มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012418006
นางสาวชัญชนา สุวรรณดี

6012418017
นางสาวนีรชา บรรเทาใจ

6012418030
นางสาวศกลวรรณ กาบสด

6012418045
นางสาวอรพินท์ แบบกัน

6012418050
นายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง

6012418052
นายนพดล โพธิ์สวัสดิ์

6012418056
นายศักดิ์พล พรมเนตร

6012418059
นางสาวธัญรดา จันทรมณี