มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012418017
นางสาวนีรชา บรรเทาใจ

6012418030
นางสาวศกลวรรณ กาบสด

6012418050
นายธนภัทร์ พึ่งบุญเรือง