มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012416006
นางสาวจารุวรรณ คำโภ

6012416007
นางสาวจิราวรรณ เที่ยงธรรมโม

6012416012
นางสาวณัชชา เหม่นแหลม

6012416013
นางสาวดรุณี ร่มกลาง

6012416018
นางสาวธัญสิริ เพชรหาญ

6012416020
นางสาวนภาพร สุขหร่อง

6012416022
นางสาวนิตยา ประเสริฐศิลป์

6012416029
นางสาวภัทราวดี นิ่งนึก

6012416031
นางสาวยุวดี แซ่หลอ

6012416032
นางสาวรดา จำเนียรสุขสกุล

6012416033
นางสาวรัฐสิกา แก้วสมนึก

6012416034
นางสาวลลิตา เนียมหอม

6012416040
นางสาวสรนันท์ โสทัน

6012416045
นางสาวสุปรียา เล้งคำ

6012416054
นายปิยะภัทร วังคีรี