มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012415001
นางสาวชโรธร โมทะนี

6012415003
นางสาวฐิตาภา สุวรรณรุ่งไพศาล

6012415004
นางสาวณัฐชยา แท่นมณี

6012415006
นางสาวธิดารัตน์ โฉมแดง

6012415007
นางสาวปิยรัตน์ ทองดี

6012415008
นางสาวพลอยไพริน ต่ายฝอย

6012415009
นางสาวมาริสา มีนามัย

6012415010
นางสาววรรณษา ชูเมือง

6012415011
นางสาววิยะดา คุ้มบุ่งคล้า

6012415012
นางสาวสุพัตรา จิ๋วนารายณ์

6012415013
นางสาวโสรยา จีนด้วง

6012415014
นางสาวอรวรรณ ขันตี

6012415015
นางสาวอาทิตยา สาริกา

6012415016
นายกันต์ธีร์ พรสี่

6012415017
นายกิตติพร สาระพร