มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012607005
นางสาวปาลิตา พรหมมา

6012607006
นางสาวพนิดา บุญคำ

6012607014
นางสาวสุนิสา นุชบ้านป่า

6012607016
นางสาวอนิษฏา ศิลปจตุรงค์

6012607022
นายนิรุต แตงบาง

6012607023
นายปนศุภณ ศรีพิมล

6012607024
นายวิศวชิต ศรีวิชา