มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012607030
นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์

6012607035
นางสาวสุพิชชา รัตนมาลย์

6012607040
นายนฤบดี พรรณจริต

6012607041
นายพัชรพล สมบัติธีระ

6012607044
นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์