มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012244012
นายขัตติยะ ศรีบุญเพ็ง

6012244017
นายชลันทร เพ็ชรมาก

6012244019
นายชานนท์ แก้วเกตศรี

6012244021
นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่ง

6012244024
นายบวรพจน์ คุ้มภัย

6012244033
นายสืบตระกูล อินชัย