มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012244011
นายกิตติศักดิ์ เวียงนาค

6012244012
นายขัตติยะ ศรีบุญเพ็ง

6012244013
นายจักรพันธ์ จันทร์ไพโรจน์

6012244017
นายชลันทร เพ็ชรมาก

6012244019
นายชานนท์ แก้วเกตศรี

6012244021
นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่ง

6012244023
นายธีรศักดิ์ ขุนค้ำ

6012244024
นายบวรพจน์ คุ้มภัย

6012244033
นายสืบตระกูล อินชัย

6012244049
นายทัตพงศ์ คาดสันเทียะ