มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012244035
นางสาวธัชพรรณ เหมือนกรุง

6012244036
นางสาวธัญลักษณ์ แช่มขำ

6012244037
นางสาวพรพิมล คงสุข

6012244039
นางสาวรุ่งฟ้า คงมาต

6012244041
นางสาวสุชาวดี อุ่นเกตุ

6012244043
นางสาวอนงค์นาฎ โมอ่อน

6012244050
นายธิบดี ดีกองสิน

6012244052
นายปฏิคม นาพุก

6012244054
นายพิสิฐ สำราญพิศ

6012244055
นายภาคิไนย อยู่หลัง

6012244056
นายรังสิมันต์ ยิ้มดี

6012244057
นายวรัญญู สาสน

6012244059
นายพุฒิพงศ์ ตาคำชัย

6012244064
นายเอกภพ สังข์ยัง

6012244065
นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่า