มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012412002
นางสาวกาญจนา คนขยัน

6012412003
นางสาวขนิษฐา แซ่ฮั่น

6012412005
นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนคร

6012412006
นางสาวชุติมา เพ็ชรพล

6012412007
นางสาวฐิติมา ยุพา

6012412008
นางสาวณัฐนิชา ณ ระนอง

6012412010
นางสาวดุสิตา ขาวสุข

6012412012
นางสาวนวลณัฐ โพธิ์เนียม

6012412014
นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทย

6012412015
นางสาวเนตรนภา กะสวย

6012412016
นางสาวบุษกร รักสกุลพูนทวี

6012412017
นางสาวเบญจรัตน์ อินทร์คล้าย

6012412021
นางสาวพรพรรณ แก้วจันทร์

6012412025
นางสาววรรณนิภา มาสี

6012412027
นางสาววิภาดา ด่อนแผ้ว

6012412029
นางสาวสกุลณา ยังเพ็ง

6012412033
นางสาวอนุเสน ขันบุรี

6012412035
นายดนุพล โกมลนาถสิริ

6012412037
นายนพรัตน์ นกทอง

6012412039
นายสิทธา เพียรรุ่งเรือง

6012412040
นายอดิประพล อัสถิ

6012412103
นางสาวอัยลดา ยมนา