มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012412005
นางสาวฉัตรทิพย์ ขุนนคร

6012412006
นางสาวชุติมา เพ็ชรพล

6012412010
นางสาวดุสิตา ขาวสุข

6012412014
นางสาวเนตรดารา วงศ์ไทย

6012412040
นายอดิประพล อัสถิ