มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012412042
นางสาวณัฏฐณิชา ไกรวงษ์

6012412043
นางสาวณิชานันท์ เฉลยสาร

6012412045
นางสาวนฤมล มีสุข

6012412046
นางสาวนลิน พันวัฒนากาจี

6012412048
นางสาวนันธิชา มาลัย

6012412052
นางสาวผกามาศ แสงพลอย

6012412054
นางสาวมัลลิกา สอนสิงห์

6012412056
นางสาวรัชชญา ชูสาย

6012412057
นางสาวรัตนภรณ์ ดีสะท้าน

6012412058
นางสาววรดา ศรีกัลยาณกุล

6012412060
นางสาวศุภรดี อ่อนละมูล

6012412061
นางสาวสุจิณณา ใจกว้าง

6012412066
นางสาวอรสา จันทร์เล็ก

6012412069
นายจิรโชติ ฉกรรจ์ศิลป์

6012412070
นายณัฐวัตร ทานนท์

6012412072
นายนครินทร์ น่วมนุ้ย

6012412075
นายภุชงค์ แก้วหายเคราะห์