มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012412082
นางสาวจิราภา แก้วนิ่ม

6012412091
นางสาวมณฑา ชินนะมา

6012412111
นายพงศกร ขำขม

6012412113
นายศรัณย์ จิตรสินี