มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012412081
นางสาวกัญญารัตน์ ยอกร

6012412082
นางสาวจิราภา แก้วนิ่ม

6012412088
นางสาวนิรชา พุกกลิ่น

6012412091
นางสาวมณฑา ชินนะมา

6012412094
นางสาววันวิสาข์ คนใหญ่

6012412096
นางสาววิไลวรรณ สุวรรณรัตน์

6012412097
นางสาวศันศนีย์ เทียนอยู่

6012412100
นางสาวสิริภรณ์ เอกสุภาพันธ์

6012412102
นางสาวหทัยรัตน์ โกษาจันทร์

6012412104
นางสาวอุทุมพร คำวิเศษ

6012412105
นายก้องสกุล วุฒิยากร

6012412107
นายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง

6012412110
นายปฏิภาณ เฉยเมล์

6012412111
นายพงศกร ขำขม

6012412113
นายศรัณย์ จิตรสินี

6012412115
นายสุนทร ปิ่นทอง