มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012411001
นายกฤษณะ ใจดี

6012411004
นายณัฐกาญจ์ ธรรมขันธ์

6012411005
นายณัฐสิทธิ์ ภาษาทอง

6012411006
นายดรัสวัต บุญชู

6012411007
นายทรงศักดิ์ ไข่สอน

6012411008
นายทัศนัย สร้อยดี

6012411009
นายธนาวุฒิ เกิดอินทร์

6012411010
นายธีรนัย ถ่ายถอน

6012411011
นายนภสินธุ์ จันทร์ผกา

6012411012
นายนลธวัช วงษ์ไพฑูรย์

6012411013
นายปาริวัฒน์ ปัญญาคำ

6012411014
นายพงศกร จีนเขียว

6012411015
นายพงศ์ภัค เด่นจันทึก

6012411017
นายภาณุวงศ์ พงษ์ไทย

6012411018
นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญ

6012411019
นายวัชรวรรณ กลิ่นศรีสุข

6012411020
นายศราวุฒิ สุมาลี

6012411022
นายสรณ์สิริ ไทยประสิทธิ์

6012411023
นายธีรวีร์ บุญเศรษฐ์วรกิจ

6012411024
นายสุรชฏ คำดำ

6012411025
นายอภิวัฒน์ จันขุน

6012411026
นายอวิรุทธ์ สระทอง

6012411027
นายธนกฤต แสนขัด