มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012411005
นายณัฐสิทธิ์ ภาษาทอง

6012411007
นายทรงศักดิ์ ไข่สอน

6012411013
นายปาริวัฒน์ ปัญญาคำ

6012411014
นายพงศกร จีนเขียว

6012411015
นายพงศ์ภัค เด่นจันทึก

6012411018
นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ขวัญ

6012411023
นายธีรวีร์ บุญเศรษฐ์วรกิจ

6012411024
นายสุรชฏ คำดำ

6012411026
นายอวิรุทธ์ สระทอง

6012411027
นายธนกฤต แสนขัด