มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012603001
นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคแก้ว

6012603003
นางสาวเขมนิฒท์ เกิดเกตุ

6012603004
นางสาวจารุวรรณ ทองดอนอินทร์

6012603005
นางสาวจิรภิญญา มากบ้านบึง

6012603006
นางสาวจุฑามาศ อ้วนแก้ว

6012603008
นางสาวณัฐฐาพร มีอาญา

6012603009
นางสาวณัฐภรณ์ เกียรติยศ

6012603010
นางสาวณัฐมน อินหาดกรวด

6012603012
นางสาวพัชริดาวรรณ จันทวงษ์

6012603013
นางสาวภาณุมาศ ศรีหอม

6012603014
นางสาวเมธาวี จันทร์ทอง

6012603015
นางสาวโยษิตา ประดิษฐ์ทอง

6012603016
นางสาวรสสุคนธ์ เติมศักดิ์

6012603018
นางสาวศศินา หมื่นวิชา

6012603019
นางสาวศิริลักษณ์ พุกอูด

6012603020
นางสาวบุญญาพร แก้วยม

6012603023
นางสาวสุนิสา ผึ่งสุข

6012603024
นางสาวสุภาวิตา ชนุดรัมย์

6012603025
นางสาวอุบลวรรณ ตุ่มน้ำ

6012603026
นายจิรวัฒน์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

6012603027
นายธีรนัย ไตรปิฎก

6012603028
นายเนติพงษ์ ตุ่นตา

6012603029
นายธีระ คำลือ

6012603030
นายพนากร เยี่ยมผา