มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012603031
นางสาวกรรณิกา ขำนิพัฒน์

6012603033
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูติด

6012603034
นางสาวจริยา เบ็ญจมาศ

6012603035
นางสาวจารุวรรณ เปพะนัส

6012603036
นางสาวจิราภา ประดับศรี

6012603037
นางสาวชลดา นารี

6012603038
นางสาวชลธิชา ตั้งไว้

6012603039
นางสาวณัฐกมล สงวนสิน

6012603041
นางสาวพันธิตา กาหลง

6012603042
นางสาวพิจิตรา นรากรณ์

6012603043
นางสาวมณฑิตา เนืองนิตย์

6012603044
นางสาววาสนา อยู่นาน

6012603045
นางสาววิภาพร สายทอง

6012603046
นางสาวสโรชา บุญกมุติ

6012603047
นางสาวสินันทา เหล็กสิงห์

6012603048
นางสาวสุนารี จันทรมณฑล

6012603050
นางสาวอมรรัตน์ ขำขจร

6012603051
นางสาวอังคนา มีเกษ

6012603053
นายกฤษฎาบัณฑิต สมสกุล

6012603054
นายจิรวัฒน์ พุ่มคำ

6012603057
นายยุทธภูมิ ชาญสมาธิ์

6012603058
นางสาวฐณิชชา เย็นสุข

6012603059
นางสาวปนิตา ชตางาม