มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012606007
นางสาวฑุลิกา กิจวรรณ

6012606024
นางสาววราภรณ์ ประจำวงษ์

6012606030
นางสาวสุภาภรณ์ สันฐาน

6012606037
นายทีปกร พวงศรี