มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012606047
นางสาวขนิษฐา ขำทองระย้า

6012606052
นางสาวฐิตาภรณ์ คงเนียม

6012606058
นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอม

6012606062
นางสาวพรจรัส พรมสว่าง