มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012602012
นางสาวปนิตา สุทธิหล่อ

6012602021
นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาท

6012602024
นางสาวฤทัย ทองพันช่าง

6012602033
นางสาวสุนิสา พิมพ์บุญมา

6012602036
นางสาวอภิสมัย อู่ไทย

6012602040
นายกิตติภณ เขียวต่าย

6012602047
นายถิรวัฒน์ ดวงหทัย

6012602048
นายธนกฤต เพื่อนประเสริฐ

6012602051
นายภัทร วัชรจิตบวร

6012602055
นายวินัย หอมเจริญ

6012602058
นายสิรภัทร มิ่งประเสริฐ

6012602107
นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุข

6012602174
นายธีรศักดิ์ อยู่หลาย

6012602175
นายภิสิทธิ์ นากแก้ว

6012602184
นางสาวมีนา มาลัย