มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012602062
นางสาวกฤตติยา พานเงิน

6012602071
นางสาวธนัญญา สิงห์รักษ์

6012602110
นายภัทราภรณ์ เขียนเมืองปัก

6012602111
นายรวิสุต สุ่มโยง

6012602112
นายลิขิต พุ่มพวง

6012602165
นายภัทรกร คำดี

6012602173
นางสาวนฤมล เทศทอง

6012602178
นายธนกฤต จันทร์เมือง