มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012602142
นางสาวเมย์ ศรสุวรรณ

6012602150
นางสาวสตรีวิท เทศทอง

6012602159
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก

6012602179
นายธนา เนตรอิ่ม