มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012612012
นางสาวศิริพร รุ่งฉัตร

6012612057
นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์

6012612077
นายพิริยะ สินปรีดี

6012612079
นายวัชระ กลิ่นนาค

6012612082
นายสรวิศ แงะสัมฤทธิ์

6012612084
นายอธิวัชญ์ บุญโสภา